Regulamin BANKTIPS


POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Każdy użytkownik serwisu banktips.pl zobowiązany jest do zapoznania się z aktualnie obowiązującą treścią regulaminu zamieszczonego w Serwisie.
 2. Korzystanie z portalu BANKTIPS przeznaczone jest dla osób pełnoletnich.
 3. SERWIS nie jest portalem społecznościowym i nie służy do bezpośrednich kontaktów pomiędzy jego Użytkownikami oraz wymiany danych umożliwiających kontakt pomiędzy Użytkownikami.
 4. BANKTIPS monitoruje i rozlicza każdego ze Sprzedawców z poprawności wystawianych Typów. Archiwum Typów każdego ze Sprzedających jest w 100% zweryfikowane i prawdziwe.

1. Postanowienia Ogólne

1.1.        Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dotyczy serwisu internetowego pod adresem www.banktips.pl prowadzonego przez firmę NETCASH z siedzibą w Krakowie (dalej: BANKTIPS).

1.2.        Przez użyte w treści Regulaminu wyrażenia rozumie się:

1.2.1.     Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu,

1.2.2      Serwis- portal internetowy zajmujący się pośrednictwem w sprzedaży subskrypcji informacji działający pod adresem www.banktips.pl prowadzony przez BANKTIPS. Serwis jest platformą do wymiany Informacji między Użytkownikami. BANKTIPS świadczy usługę udostępniania zasobów (funkcji) Serwisu na rzecz Użytkowników. Serwis nie zajmuje się organizacją zakładów wzajemnych, gier, ani loterii fantowych.

1.2.3      Typ – przewidywany wynik wydarzenia sportowego wraz z ewentualną jego analizą. Przedmiotem sprzedaży w Serwisie są Informacje stworzone przez Sprzedającego dające się zaklasyfikować zgodnie z istniejącymi kategoriami, spełniające wymagania postawione przez BANKTIPS. Formy udzielonej Informacji:

 1. a) Single – pojedyncza Typ podany przez Sprzedającego.
 2. b) AKO – Zakład akumulowany (akumulator) jest połączeniem przynajmniej dwóch potencjalnych typów. Kurs łączny obliczany jest przez iloczyn stawki każdego kursu znajdującego się w danym AKO.

                AKO jest wygrany gdy żadne zdarzenie na kuponie nie jest przegrane.

                Typy mogą być również przedmiotem sprzedaży w formie Subskrypcji na określony czas i/lub ilość.

1.2.4      Subskrypcja (Abonament, ABO) – dostarczanie Typów przez Sprzedających za pośrednictwem Serwisu przez określony czas i/lub w określonej ilości Typów.

1.2.5      Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych w ramach Serwisu, szczególności może korzystać z Serwisu zarówno jako Kupujący jak i Sprzedający.

1.2.6      Kupujący – Użytkownik dokonujący zakupu Typów za pośrednictwem Serwisu.

1.2.7      Sprzedający – zaakceptowany przez BANKTIPS Użytkownik oferujący do sprzedaży Typy za pośrednictwem Serwisu, otrzymujący od BANKTIPS prawo do zamieszczania w Serwisie analiz, zdjęć, nazw zdarzeń, wyboru selekcji, podawania kursów i innych danych składających się na wygląd oferty oferowanej do sprzedaży Subskrypcji.

1.2.8      Sklep sprzedającego – strona Sprzedającego zawierająca dobrowolnie udostępnione przez niego dane, w tym ofertę handlową uzgodnioną z BANKTIPS, obraz graficzny (awatar) przedstawiający Sprzedawcę lub inny z którym mogą zapoznać się pozostałe osoby przeglądające serwis.

1.2.9      Konto – prowadzone przez Serwis dla Użytkownika pod unikalną nazwą(login) ,konto będące zbiorem zasobów w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.

1.2.10    Sprzedaż – procedura prowadząca do zawarcia i potwierdzająca zawarcie umowy sprzedaży (zawartej na odległość) Informacji pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. BANKTIPS nie jest stroną wspomnianej umowy.

1.2.11    Moneta - waluta używana do zawierania umów Sprzedaży w ramach Serwisu wymienna na złote polskie według kursu: 1 moneta = 1 PLN

1.2.13    Zrzutka 1/5 – Forma zakupu grupowego pojedynczych typów lub subskrypcji na określonych warunkach, - do zakupu wymagana minimalna ilość to 5 Kupujących, cena 20% wartości pierwotnej Typu lub Subskrypcji, zwrot Monet na konto Kupującego w przypadku gdy Informacja nie pokryje się z rozstrzygnięciem wydarzenia sportowego.

1.2.14    Zrzutka 1/10 - Forma zakupu grupowego pojedynczych Typów lub Subskrypcji na określonych    warunkach, - do zakupu wymagana minimalna ilość to 10 Kupujących, cena 10% wartości pierwotnej Typu lub Subskrypcji, brak zwrotu monet na konto Kupującego w przypadku gdy Typy nie pokryje się z rozstrzygnięciem wydarzenia sportowego.

1.2.15    Yeld - to stosunek zarobionych pieniędzy (suma wygranych wskazanych przez Sprzedawcę Typów) do pieniędzy zainwestowanych. Wyrażany jest w procentach.  Obliczamy go według prostego wzoru:

                Yield = [ (Suma wygranych - suma stawek)/suma stawek] *100%

1.2.16    Okres testowy - okres w którym Sprzedający jest weryfikowany pod kątem umiejętności jako Typer testowy. Okres testowy trwa do momentu udzielenia przez Typera testowego 50 Typów w ramach Serwisu.

1.2.17    Prowizje - to wynagrodzenie przysługujące Banktips od Sprzedających za możliwość wystawiania Typów w ramach Serwisu.

1.2.18    Program Partnerski Banktips – to program lojalnościowy w którym dzielimy się zyskiem z naszymi partnerami.(czytaj więcej)

 

 1. Zasady korzystania i rejestracji w portalu BANKTIPS.

2.1          Proces rejestracji którego wynikiem jest utworzenie konta w Serwisie następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a BANKTIPS zostaje zawarta z chwila rejestracji, na czas nieokreślony.

2.2          Rejestracja Użytkownika odbywa się po przez podanie nazwy konta (login) (i Nazwy sklepu - dla Sprzedawcy) ważnego adresu email, hasła do konta, oraz pytania bezpieczeństwa.

2.3          W celu należytego świadczenia usług przez BANKTIPS, Użytkownik zobowiązany jest do podania danych takich jak: Imię, Nazwisko/Nazwę, adres zamieszkania, i numer telefonu, opcjonalnie numeru rachunku bankowego do przelewu (możliwość podania go przy próbie wypłaty zgromadzonych środków)

2.4          BANKTIPS może zażądać potwierdzenia danych osobowych podanych przy rejestracji konta (poprzez przesłanie w formie elektronicznej na adres: [email protected] skanu dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy lub innego innego zaakceptowanego przez Banktips dokumentu), w celu ich weryfikacji, w sytuacjach wątpliwych, lub przy próbie odzyskania danych dostępu do konta.

2.5          Zabronione jest:

2.5.1      umożliwianie przez Użytkowników dostępu do ich kont przez innych Użytkowników oraz osobom trzecim;

2.5.2      korzystanie przez osoby nie będące posiadaczami danego konta a w szczególności umieszczanie za jego pośrednictwem w Serwisie Typów, Subskrypcji bądź też zawieranie umów Sprzedaży;

2.5.3      naruszanie przez Użytkowników jakichkolwiek praw autorskich Banktips do Serwisu w szczególności kopiowanie treści umieszczonych na Serwisie, kopiowanie kodów źródłowych Serwisu itp.;

2.5.4      otwieranie i korzystanie przez Użytkownika z więcej niż jednego konta Użytkownika w ramach Serwisu. W przypadku wykrycia przez BANKTIPS stosowania przez Użytkownika wspomnianych w zdaniu poprzednim praktyk, będzie to traktowane jako rażące naruszenie postanowień Regulaminu.

2.6          W celu uzyskania przez Klienta możliwości dokonywania zakupu Typów, musi on dokonać wpłaty na swoje konto Użytkownika odpowiednią sumę pieniędzy, która automatycznie zostanie przeliczona na Monety.

2.7          Zakupu Typów Klient dokonuje przy wykorzystaniu odpowiedniej ilości Monet przypisanych do jego konta Użytkownika.

 1. Zasady dotyczące Typów

3.1          Szczegółowe wyliczenia dotyczące sposobu zakupu Typów:

Tabela nr: 1

Zrzutka

Wynik spotkania: Przegrana/Zwrot

Cena typera

Czas wysyłki

Czas wysyłki [zrzutka nie pełna] *

Single

Zwrot kosztów

100%

Natychmiast

Nie dotyczy

Zrzutka 1/5

(5 Użytkowników)

Zwrot kosztów

20%

Po zebraniu 5 Użytkowników

15 min przed rozpoczęciem

Zrzutka 1/10

(10 Użytkowników)

Brak zwrotu kosztów

10%

Po zebraniu 10 Użytkowników

15 min przed rozpoczęciem

*- Gdy nie uzbiera się pełna liczba użytkowników w zrzutce.

3.2          Cena sprzedaży każdego z pojedynczych Typów (Single) ustalana jest każdorazowo przez Sprzedającego.

3.3          Zasady sprzedaż pojedynczego typu:

3.3.1      W momencie zakupu Typu przez Kupującego, od jego salda konta odjęta zostaje równowartość zakupionego Typu.

3.3.2      Kupujący płaci tylko i wyłącznie za Typy wtedy gdy wynik wydarzenia sportowego jest taki sam jak zasugerowany przez Sprzedającego w podanym Typie. Jeśli wynik jest inny to stan konta Kupującego automatycznie powiększa się o tą samą kwotę jaka została pobrana w momencie zakupu Typu.

3.3.3      Typ zostaje wysłana niezwłocznie po zakupie Kupującemu, w formie e-mail lub sms (opcja dodatkowa), oraz będzie widoczna w jego panelu Użytkownika.

3.4          Zasady sprzedaży Zrzutki 1/5 ceny:

3.4.1      W przypadku zakupu Typu w formie Zrzutki 1/5, każdy Kupujący zapisany do zrzutki płaci równowartość 20% wartości Typu (w zaokrągleniu do równej Monety).

3.4.2      W momencie zakupu Typu przez Kupującego w formie Zrzutki 1/5, od jego salda konta Użytkownika odjęta zostaje kwota Monet stanowiąca 1/5 zakupionego Typu.

3.4.3      Typ zakupiony w formie Zrzutki 1/5 zostaje wysłany (e-mailem, opcjonalnie sms i w panelu Użytkownika) w momencie dołączenia do niej odpowiedniej ilości Użytkowników (w tym przypadku 5).

3.4.4      W przypadku nie uzyskania odpowiedniej ilości Kupujących chętnych do zakupu Typu w formie Zrzutki 1/5 w pełnym wymiarze, Typ jest wysyłany przez Serwis na 15 min przed rozpoczęciem wydarzenia.

3.4.5      Kupujący, który dokonał zakupu Typu w formie Zrzutki 1/5 płaci za uzyskany Typ wyłącznie wtedy gdy wynik wydarzenia sportowego jest taki sam jak zasugerowany przez Sprzedającego w Typie. Jeśli wynik jest inny to stan konta Użytkownika Kupującego automatycznie powiększa się o tą samą kwotę jaka została pobrana w momencie zakupu Typu.

3.5          Zasady sprzedaży Zrzutki 1/10 ceny:

3.5.1      W przypadku zakupu Typu w formie Zrzutki 1/10 każdy Kupujący zapisany do zrzutki płaci równowartość 10% wartości Typu (w zaokrągleniu do równej Monety).

3.5.2      W momencie zakupu Typu przez Kupującego w formie Zrzutki 1/10, od jego salda konta Użytkownika odjęta zostaje kwota Monet stanowiąca 1/10 zakupionego Typu.

3.5.3      Typ zakupiony w formie Zrzutki 1/10 zostaje wysłany (e-mailem, opcjonalnie sms i w panelu Użytkownika) w momencie dołączenia do niej odpowiedniej ilości Użytkowników (w tym przypadku 10).

3.5.6      W przypadku nie uzyskania odpowiedniej ilości Kupujących chętnych do zakupu Typu w formie Zrzutki 1/10 w pełnym wymiarze, Typ jest wysyłany przez Serwis na 15 min przed rozpoczęciem wydarzenia sportowego.

3.5.7      Zakup Typu w formie Zrzutki 1/10 jest zakupem definitywnym, i kwota wydana na zakup Typu w tej formie nie podlega zwrotowi w przypadku gdy wynik wydarzenia sportowego jest inny niż zasugerowany przez Sprzedawcę w Typie.

 1. Zasady dotyczące Abonamentów

4.1          Dodawanie abonamentów możliwe jest dla Typerów podstawowych oraz Super TYPERÓW.

4.2          Szczegółowe wyliczenia dotyczące sposobu zakupu Abonamentów:

 

Tabela nr 2

Zrzutka ABO

Cena typera

Czas wysyłki

1 użytkownik

100%

Natychmiast

Zrzutka 1/5

(5 Użytkowników)

20%

Po zebraniu 5 Użytkowników

Zrzutka 1/10

(10 Użytkowników)

10%

Po zebraniu 10 Użytkowników

 

4.2.1      Zasady obowiązujące zrzutki patrz pkt. 3.3 -3.5.

4.3          Cena sprzedaży każdego abonamentu ustalana jest przez Sprzedającego.

4.4          Kwota abonamentu nie podlega zwrotowi na konto w przypadkach ujemnego yeld.

4.4.1      Zwrot kwoty abonamentu możliwy jest jedynie w przypadku niedotrzymania przez

typera ilości oddanych typów w podanym przedziale czasu. (Tabela nr: 3)

4.5          Zasady sprzedaży abonamentu:

4.5.1      W momencie zakupu abonamentu przez Kupującego, od jego salda konta odjęta zostaje równowartość zakupionego abonamentu.

4.5.2      Kupujący płaci tylko i wyłącznie za Abonament, którego warunki sprzedaży zostały zachowane przez Sprzedającego (okres wystawiania Typów i/lub ilość Typów) i potwierdzone przez Administratora.

4.5.3      Kupujący niezwłocznie po dokonaniu zakupu Abonamentu otrzyma od Sprzedającego informację o dokonanym zakupie a na jego koncie Użytkownika pojawi się informacja o możliwości zakupu Typów w ramach Abonamentu.

4.6          Zasady sprzedaży abonamentu Zrzutki 1/5 ceny:

4.6.1      W przypadku zakupu abonamentu w formie Zrzutki 1/5 każdy Kupujący zapisany do zrzutki płaci równowartość 20% wartości abonamentu (w zaokrągleniu do równej Monety).

4.6.2      W momencie zakupu abonamentu przez Kupującego w formie Zrzutki 1/5, od jego salda konta Użytkownika odjęta zostaje kwota Monet stanowiąca 1/5 zakupionego abonamentu.

4.6.3      Typy zakupione w abonamencie w formie Zrzutki 1/5 zostają wysłane (e-mailem, opcjonalnie sms i w panelu użytkownika) w momencie dołączenia do niej odpowiedniej ilości użytkowników (w tym przypadku 5).

4.6.4      Abonament zostaje sprzedany tylko gdy zostanie uzyskana odpowiednia ilości Kupujących chętnych do zakupu abonamentu w formie Zrzutki 1/5 w pełnym wymiarze.

4.7          Zasady sprzedaży abonamentu Zrzutki 1/10 ceny:

4.7.1      W przypadku zakupu Typów w abonamencie w formie Zrzutki 1/10 każdy Kupujący zapisany do zrzutki płaci równowartość 10% wartości abonamentu (w zaokrągleniu do równej Monety).

4.7.2      W momencie zakupu abonamentu przez Kupującego w formie Zrzutki 1/10, od jego salda konta Użytkownika odjęta zostaje kwota Monet stanowiąca 1/10 zakupionego abonamentu.

4.7.3      Typy zakupione w abonamencie w formie Zrzutki 1/10 zostają wysłany (e-mailem, opcjonalnie sms i w panelu użytkownika) w momencie dołączenia do niej odpowiedniej ilości użytkowników (w tym przypadku 10).

4.7.4      Abonament zostaje sprzedany tylko gdy zostanie uzyskana odpowiednia ilości Kupujących chętnych do zakupu abonamentu w formie Zrzutki 1/10 w pełnym wymiarze.

4.8    Zakupy abonamentów jak i zrzutek na abonamenty są formą ostateczna i kwota ich wartości

         nie podlega zwrotowi po rozpoczęciu abonamentu za wyjątkiem pkt 4.4.1 powyższego

         regulaminu.

 

 1. Zasady działania sklepów sprzedających

5.1          W ramach Serwisu działają trzy typy Sklepów sprzedających:

5.1.1      Typer testowy [t];

5.1.2      Typer [T];

5.1.3      Super TYPER [ST].

Tabela nr: 3

 

TEST TYPER [t]

TYPER [T]

SUPER TYPER [ST]

Warunki sprzedaży typów

Awans

Okres testowy na 30 typów * 1.2.16

- skuteczność min 60%

- yeld: 10-30 %

- minimum 50 typów

- skuteczność min 70%

- yeld: min 25 %

- minimum 50 typów

Degradacja

Po zakończeniu Okresu testowego yeld poniżej 0.

Po oddaniu 30 typów na stanowisku [T] yeld poniżej 15 %

Po oddaniu 30 typów na stanowisku [ST] yeld poniżej 30 %

Max ilość typów dziennie

3

5

Bez limitu

Max cena typu

50

150

Bez Limitu

Minimalny kurs typu

Single

1,6

1,5

1,4

AKO

1.6

1.5

1.4

 

Opłaty

Okresowe / miesięczne

brak

50 monet/miesiąc

200 monet/ miesiąc

Jednorazowe

500 Monet - opłata wpisowa

Brak

brak

 

 

 

 

Prowizje

(Dla Banktips)

 

Single

pojedynczy

50%

50%

40%

zrzutka 1/5

60%

50%

40%

zrzutka 1/10

60%

50%

40%

 

AKO

pojedynczy

50%

50%

40%

zrzutka 1/5

60%

50%

40%

zrzutka 1/10

60%

50%

40%

 

ABO

pojedynczy

50%

50%

40%

zrzutka 1/5

60%

50%

40%

zrzutka 1/10

60%

50%

40%

Wypłata zgromadzonych środków

Sprzedający

Brak możliwości

1 raz w miesiącu   (kwota minimalna 200 monet)

2 razy w miesiącu(kwota minimalna 200 monet)

Kupujący

Brak możliwości

Brak możliwości

Brak możliwości

Minimalny czas dodania typu przed rozpoczęciem wydarzenia sportowego

1h

45 min

30 min

Zasady ABO

Minimalny okres czasu trwania ABO

Nie dotyczy

7 dni (min. 3 typów)

7 dni (min. 3 typów)

Maksymalny okres czasu trwania ABO

Nie dotyczy

30 dni (min. 15 typów)

90 dni (min. 45 typów)

Minimalny kurs łączny Typu w ABO

Nie dotyczy

1.6

 

1.4

 

 

5.2          Prawa i obowiązki Sprzedającego.

5.2.1      Sprzedający jest zobowiązany do podawania prawdziwych i rzetelnych danych przy udzielaniu Typów.

5.2.2      W zamian za udzielenie przez Sprzedającego prawidłowego Typu, jego konto użytkownika zostanie zasilone liczbą Monet odpowiadającej ustalonej cenie za Typ, pomniejszoną o należną BANKTIPS prowizję.

5.2.3      Sprzedający nie może załączać żadnych danych kontaktowych, reklamowych lub innych informacji w celu komunikowania się z innymi użytkownikami serwisu.

5.2.4      Sprzedający jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości podawanych Typach.

5.2.5      Zabrania się procedury polegającej na kupowaniu przez Sprzedającego Typów za pośrednictwem Serwisu i następnie jego odsprzedawanie w ramach Serwisu.

 

 1. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym

6.1          Kupujący składa zamówienie na Typ w wybranej formie bezpośredniej lub zrzutkowej w Sklepie Sprzedającego.

6.2          Złożenie zamówienia przez Kupującego nie może zostać wycofane bez uprzedniej zgody BANKTIPS.

6.3          Umowa Sprzedaży zostaje zawarta po opłaceniu przez Kupującego Typu w wybranej przez niego formie.

6.4          Opłaty za Typy w Serwisie są automatyczne pobierane z Konta Użytkownika.

6.5          Kupujący zobowiązuje się do nie składania zamówień w sposób lekkomyślny lub też bez zapoznania się z konsekwencjami składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującym prawem.

6.6          Typy udzielone Kupującym przestają być aktywne w następujących przypadkach:

6.6.1      gdy Sprzedający złamie regulamin Serwisu lub zakończy współpracę z Serwisem;

 1. Opłaty i prowizje

7.1          Usługi świadczone przez BANKTIPS na rzecz Sprzedawców są odpłatne.

7.2          Administrator pobiera należne od Sprzedającego wynagrodzenie za świadczone usługi w formie prowizji z bieżących wpływów za zamówienia na Informacje składane przez Kupujących. Rozliczenie Typu następuje z chwilą zakończenia wydarzenia sportowego, którego ona dotyczyła, natomiast rozliczenie abonamentu następuje z chwilą zakończenia wydarzenia sportowego, którego dotyczył ostatni typ złożony przez Kupującego w ramach abonamentu.

7.3          Szczegółowe informacje dotyczące opłat i prowizji znajdują się w tabeli nr 3.

 1. Wypłata środków z konta Użytkownika

8.1          Sprzedający w zależności od stopnia awansu opisanego w tabeli nr 3 może dokonać wypłaty monet znajdujących się na jego koncie Użytkownika na zasadach opisanych w tabeli nr 3. W przypadku złożenia żądania wypłaty Monet zostaną one przeliczone na prawdziwe pieniądze i wpłacone na rachunek bankowy (skrill lub paypal) Sprzedającego, pod warunkiem że żądanie wypłaty zostanie złożone przez Sprzedającego najpóźniej do 10 dnia danego miesiąca.

8.2          Złożenie żądania wypłaty, o którym mowa w pkt. 7.1 możliwe jest jedynie za pośrednictwem Serwisu zgodnie z przygotowaną w tym celu procedurą tam umieszczoną. Żądania zgłoszone w inny sposób (e-mail, telefon) nie będą uznawane.

8.3          Wypłata na konto bankowe Użytkownika nie wiąże się z naliczeniem prowizji od wypłaty. Wypłacanie środków innymi metodami może wiązać się z naliczaniem dodatkowych opłat prowizyjnych w wysokości 5%.

8.4          Wypłata środków zgromadzonych na koncie Użytkownika następuje tym samym kanałem, którym Użytkownik dokonał wpłaty na konto (przykład: przelew bankowy - przelew bankowy)

8.5          W celu dokonania wypłaty środków Użytkownik zobowiązany jest podać dane oraz przesłać dokumenty wskazane w pkt. 2.4. Banktips w sytuacjach wątpliwych, w celu zabezpieczenia transferu środków do Użytkownika, zastrzega sobie prawo żądania przesłania dodatkowych informacji weryfikujących osobę Użytkownika.

8.6          Korzystanie z Serwisu przez Kupujących jest bezpłatne. W Serwisie pobierana jest opłata od Kupującego wyłącznie za zakup Typów.

8.7          Stan środków zgromadzonych na koncie Użytkownika nie podlega oprocentowaniu a Banktips w żadnym wypadku nie może być traktowany jako instytucja finansowa.

 1. Poufność i odpowiedzialność.

9.1          Serwis posiada system zabezpieczeń, który zapewnia ochronę danych Użytkowników i Serwisu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

9.2          BANKTIPS zapewnia, że nie udostępni danych swoich Użytkowników osobom trzecim, oraz że są one wykorzystywane wyłącznie na potrzeby świadczenia usług wskazanych w niniejszym Regulaminie.

9.3          BANKTIPS nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z naruszania postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkowników. W szczególności BANKTIPS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku przekazania przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających logowanie się do konta Użytkownika oraz dokonywanie jakichkolwiek transakcji przy wykorzystaniu konta.

9.4          Zabronione jest stosowanie przez Użytkowników programów maskujących lub emulujących adresy IP, zdalnych pulpitów lub stosowanie innych technicznych/programowych czynności w celu zafałszowania adresu IP Użytkownika. W przypadku wykrycia przez Administratora stosowania przez Użytkownika praktyk opisanych w zdaniu poprzednim, konto Użytkownika zostanie bezzwłocznie zablokowane do momentu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji przez BANTIPS.

9.5          BANKTIPS nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z realizacją przelewów pomiędzy bankiem w którym prowadzi dla niego rachunek bankowy a bankiem Użytkownika.

9.6          Kurs podawany przez Sprzedawcę ma charakter wyłącznie informacyjny i jest zmienny w czasie. Banktips nie odpowiada za różnice między kursem podanym przez Sprzedającego a rzeczywistym kursem wydarzenia sportowego i nie ustala ich.

 1. Usuniecie konta lub jego zawieszenie, konta nieaktywne

10.1       Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zawieszenia konta Użytkownika który dopuści się rażącego naruszenia postanowień regulaminu lub narazi BANKTIPS na szkodę.

10.2       Konto Użytkownika może być usunięte na jego prośbę. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem poprzez e-mail. Po otrzymaniu wiadomości Administrator usuwa konto, a serwis zobowiązuje się do nie przetrzymywania i wykorzystywania danych jakie udostępnił użytkownik podczas rejestracji.

10.3       Usunięcie konta na prośbę Użytkownika uniemożliwia jego ponowne założenie w Serwisie przez tego samego Użytkownika okres 6 miesięcy od jego zamknięcia

10.4       Brak logowania się przez Użytkownika(Sklep Typerski) do jego konta przez okres 3 miesięcy spowoduje zablokowanie konta Użytkownika. W celu jego odblokowania Użytkownik będzie zobowiązany skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem e-mail.

10.5       Banktips będzie stosowało opłatę administracyjną dla wszystkich kont, które były "nieaktywne" przez okres co najmniej 365 dni, zgodnie z następującą procedurą. Konto jest uważane za "nieaktywne" w dowolnym okresie, w którym nie zostaną przeprowadzone na nim jedno z poniższych działań: (I) udany depozyt; (II) zakup typów sportowych; lub (III) wystawienie typu sportowego w sklepie typerskim.

10.6       Jeśli konto pozostanie "nieaktywne" przez okres 365 dni i nie będziemy w stanie się z Tobą skontaktować, Operator będzie pobierać 10 Euro( lub równowartość w innej walucie) co miesiąc w ramach opłaty administracyjnej i dołoży wszelkich starań, aby się z Tobą skontaktować. Opłata będzie pobierana tak długo, jak na koncie będzie dodatnie saldo. Autoryzujesz administrację do pobierania tej opłaty z Twojego Konta Członkowskiego na początku każdego miesiąca, dzień po tym gdy Twoje konto zostało uznane za nieaktywne.

10.7       Użytkownik może "reaktywować" swoje konto kontaktując się z administracją oraz: (I) dokonując udanego depozytu; (II) dokonując zakupu typu sportowego; lub (III) wystawiając typ sportowy w sklepie typerskim.

 1. Zmiany regulaminu

11.1       BANKTIPS zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług serwisu w każdej chwili i bez konieczności podania przyczyny.

11.2       O zmianie regulaminu użytkownik zostanie poinformowany z 30 dniowym wyprzedzeniem.

 1. Rozwiązywanie sporów

12.1       Wszelkie ewentualne spory na linii BANKTIPS - Użytkownik będą rozstrzygane w sposób polubowny.

12.2       W przypadku braku dojścia do porozumienia w sposób polubowny, spór pomiędzy BANKTIPS a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostanie poddany do rozstrzygnięcia sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa.

12.3       W przypadku braku dojścia do porozumienia w sposób polubowny, spór pomiędzy BANKTIPS a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostanie poddany do rozstrzygnięcia sądom właściwym sądowi właściwemu ze względu na siedzibę BANKTIPS.

 1. Naruszenie regulaminu

13.1       W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu BANKTIPS zastrzega sobie możliwość nałożenia na Użytkownika kary w wysokości 100 monet. Przed nałożeniem przez BANKTIPS kary zwróci się on do Użytkownika z prośbą o wyjaśnienie przyczyn naruszenia. W takim wypadku Użytkownik będzie zobowiązany do udzielenia BANTIPS wyjaśnień w terminie do 7 dni od dnia otrzymania stosowej prośby.

13.2       W przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu BANKTIPS zastrzega sobie możliwość nałożenia na Użytkownika kary w wysokości 1000 monet.

13.3       Za rażące naruszenie Regulaminu uważa się: nagminne łamanie postanowień Regulaminu (więcej niż 2 razy), zakładanie oraz korzystanie przez tego samego Użytkownika z więcej niż jednego konta, próba bezpośredniego kontaktu pomiędzy Użytkownikami za pomocą Serwisu.

13.4      Bezwzględnie zabrania się pod karą zamknięcia konta, anulowania wykupionych typów i abonamentów oraz przepadek środków znajdujących się na koncie wszelkiego odsprzedawania informacji osobom trzecim. Właściciel Banktips zastrzega sobie prawo do ubiegania się o odszkodowanie za złamanie powyższego postanowienia w odpowiednich instytucjach prawnych.

13.5      Zabrania się korzystania z kont innych użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osoba.

13.6      Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zawieszenia konta użytkownika który łamie którykolwiek z postanowień regulaminu.

 1. Reklamacje

14.1       BANKTIPS podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

14.2       Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić BANKTIPS o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

14.3       Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik może zgłaszać mailowo na adres [email protected] lub przy użyciu formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie.

14.4       W reklamacji Użytkownik powinien podać swój login do konta Użytkownika, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.

14.5       BANKTIPS zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 1. Postanowienia Końcowe

15.1       Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionych przez Kupującego Typów muszą być zgłoszone Administratorowi w ciągu 24 godzin od ich zakupu. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

15.2       Portal www.BANKTIPS.pl jest przeznaczony dla osób pełnoletnich będących rezydentami krajów, gdzie hazard jest dozwolony. Nie odpowiadamy za udział w hazardzie jak również do niego nie nakłaniamy. Portal BANKTIPS ma charakter wyłącznie informacyjny, a każdy użytkownik korzysta z informacji zawartych na stronie na własną odpowiedzialność i ryzyko.